Regulamin

Regulamin sklepu internetowego naswoim.com.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego jest NaSwoim Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 69a, 63-400 Ostrów Wlkp, NIP:6222819413, REGON: 381402370.

2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu (§2 Słownik pojęć).

3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego który jest platformą teleinformatyczną. Serwis umożliwia Użytkownikowi:
- przegląd dostępnych produktów,

-korzystanie z kuponów rabatowych oraz pormocji,

-składanie zapytań poprzez formularz kontaktowy,
- składanie Zamówień.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem używania jednego z poniższych urządzeń wyposażonych w przeglądarkę internetową (z uwagi na podwyższone bezpieczeństwo oraz korzystanie z szyfrowanego połączenia SSL zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych takich jak Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome):

5. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

6. Postanowienia Regulaminu obowiązują również Klientów, którzy dokonali Zamówienia lub Rezerwacji korzystając z pośrednictwa Infolinii lub E-maila. Klienci tacy otrzymają wszelkie informacje oraz dostęp do Regulaminu i Polityki prywatności tak jak Klienci Sklepu Internetowego.

7. Zawartość serwisu i jego treści są objęte prawami autorskimi. Wszelkie kopiowanie wymaga pisemnej zgody właściciela.

§2 Słownik pojęć

Poniżej znajduje się lista użytych w Regulaminie pojęć w kolejności alfabetycznej:


Infolinia - centrum telefonicznej obsługi Użytkownika, dostępne pod numerami telefonów 733 253 253 lub 733 011 142, za pośrednictwem których można uzyskać informacje o Produktach, zasadach funkcjonowania Sklepu Internetowego, zarezerwować produkt lub złożyć Zamówienie;
Konsument - w prawie polskim za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi;
Koszyk - elektroniczny formularz, za pomocą którego Użytkownik dokonuje wyboru Produktu oraz ich ilości w celu złożenia Zamówienia;
Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;
Polityka Prywatności - zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny pod likiem - > polityka prywatności
Produkt - Towar, Dostawa Towaru;
Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która została dotknięta działaniem Siły Wyższej, nie mogła przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a która uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym naswoim.com.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Usługodawcy, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie;
Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego ,
Treść - komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Sklepie Internetowym. Możliwość zamieszczania Treści dostępna dla wszystkich użytkowników;
Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Infolinii lub e-maila pomiędzy Kupującym a Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Doręczenie przez Usługodawcę Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży (nie dotyczy to zawierania Umowy Sprzedaży poprzez Infolinię). Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Polityka prywatności i Odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności zaakceptowanych przez Kupującego stosują się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Usługodawcy, jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym (opinii do produktu);
Usługodawca - NaSwoim Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Krotoszyńska 69a, 63-400 Ostrów Wlkp, NIP:6222819413, REGON: 381402370.
Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług innych niż Towar przez Użytkownika za pośrednictwem Koszyka w Sklepie Internetowym, w sposób umożliwiający Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca jaki Towar oraz w jakich ilościach ma dotyczyć przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru lub dostawy oraz formę płatności i cen za poszczególne Produkty i Usługi.

§3 Sklep internetowy

1. Sklep internetowy służy do:
- prezentacji Produktów, ich cen oraz dostępności.
- zaproszenia do zawarcia Umowy sprzedaży

2. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej poprzez Sklep internetowy.

3. Zdjęcie i opisy Towarów zamieszczonych na Sklepie internetowym są poglądowe i mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od rzeczywistego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, różnice te mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, i tym podobnych czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki czy modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.

4. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Wszystkie ceny produktów zamieszczone na stronie sklepu:

a. podawane są w złotych polskich,

b. zawierają podatek VAT,

c. nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych,

d. nie zawierają kosztów dostawy.

5. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Produktu wyświetla się w Sklepie Internetowym, przy czym w razie braku dostępności określonego towaru, w szczególnych przypadkach(niezaktualizowane stany magazynowe)Sprzedający zastrzega sobie prawo do poinformowania Zamawiającego po złożeniu zamówienia.

6. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja Zamówień złożonych w godzinach pracy są rozpatrywane na bieżąco, a Zamówienia złożone po godzinie 16.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane dopiero następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii, o czym usługodawca będzie komunikował na stronie Serwisu.

7. Usługodawca stara się dokładać wszelkich starań aby stany magazynowe Sklepu internetowego były aktualizowane w miarę możliwości na bieżąco. Ale może się zdarzyć, że produkt zostanie sprzedany ale jeszcze nie zaktualizowany na Sklepie internetowym, co może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub konieczność anulowania zakupu. O czym Użytkownik zostanie poinformowany niezwłocznie.

§4 Warunki korzystania oraz składania zamówień

I. Składanie zamówienia możliwe jest poprzez jeden z niżej wymienionych sposobów:

1.Poprzez wypełnienie formularza umieszczonego w koszyku oraz pod warunkiem akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
a. Podczas składania zamówienia nie ma wymogu rejestracji czy korzystania z Konta. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić formularz elektroniczny (znajdujący się w koszyku) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych do jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz powinien zapoznać się i zaakceptować Politykę Prywatności. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się następujące dane osobowe - imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres dostawy Towaru oraz adres rozliczeniowy o ile inny niż dostawy. Po sprawdzeniu zawartości koszyka Użytkownik powinien zapoznać się oraz zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich "checkboxów") treść Regulaminu.
b. Każdorazowe wypełnienie formularza w koszyku umożliwiającego złożenie równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą z chwilą, gdy:
- dane Zamówienie zostaje anulowane
- Umowa Sprzedaży zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana
- traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych
- w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży

2. Poprzez e-mail - wyślij swoje pytania a nasi konsultanci odpowiedzą na nie oraz przyjmą ewentualne zamówienia.

II. Złożenie zamówienia wymaga podjęcia następujących czynności:

1. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik - składa je poprzez jeden ze sposobów opisanych powyżej, jak również wybiera/podaje:
a. Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży
b. Adres dostawy
c. Adres rozliczeniowy o ile jest inny niż dostawy
d. Sposób dostawy z dostępnej listy
e. Cena i przewidywany termin Dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Użytkownika, są wskazane przy dostawcy
f. Sposób płatności spośród dostępnych opcji
g. Weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaju zamawianych Produktów, miejsca dostawy, danych Użytkownika, cenę za Produkt oraz cenę za Dostawę Towaru, formę płatności
h. Potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności
i. Klika opcję „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, albo potwierdza, że wie, że złożenie Zamówienia poprzez Infolinie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

2. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia, zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy - ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, adres rozliczeniowy o ile jest inny niż dostawy.

3. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie e-maila o potwierdzającego zamówienie. Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika ani Usługodawcy.

4. Usługodawca rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest dostępność Towaru w magazynie głównym lub zewnętrznym.

5. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (czyli do otrzymania maila potwierdzającego przygotowanie do wysyłki lub wysyłkę)

6. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Usługodawca bez zbędnej zwłoki telefonicznie lub za pomocą e-maila:
a. Poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości
b. Zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia tylko w części, w której jego realizacja nie będzie możliwa. W przypadku gdy Użytkownik wybierze tą opcje, przedmiotem Umowy Sprzedaży będą tylko Produkty które są możliwe do zrealizowania Zamówienia.
- W terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu od Usługodawcy propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Usługodawcy w formie telefonicznej lub e-mailowej swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie potwierdzi częściowego anulowania zamówienia Usługodawca będzie traktować to Zamówienie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.
- O anulowaniu Zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany za pomocą e-maila
c. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu odbioru osobistego lub Dostawy Towaru na wskazany adres, wysyłając do Użytkownika e-maila potwierdzającego przygotowanie wysyłki lub wysyłkę.
d. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika (Regulaminu i Polityki prywatności) w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.
e. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Kupującym i nabiera mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego e-maila potwierdzającego przygotowanie do wysyłki lub wysyłkę. Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.
f. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.
g. Użytkownik będzie informowany przez Usługodawcę o bieżącym statusie Zamówienia poprzez e-mail.

III. Dostępne formy płatności oraz ich realizacja:

1. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar/zamówione Towary, najpóźniej w przeciągu 3 dni roboczych (z wyłączaniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Termin biegnie od następnego dnia roboczego, po dniu w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym. Sklep poinformuje o tym fakcie Użytkownika drogą e-mail.

2. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przy odbiorze, zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Towar/zamówione Towary, podczas odbioru go ze sklepu stacjonarnego lub podczas dostarczenia go przez kuriera.

Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

W przypadku formy płatności kartą, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro


W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§5 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego

1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników. Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego. Użytkownik może zgłaszać Reklamacje Sklepu internetowego na adres e-mail: sklep@naswoim.com.pl lub infolinię 733 253 253 lub 733 011 142.

2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a w uzasadnionych przypadkach termin ten może się wydłużyć do 30 dni. Nie stosuje się tego do reklamacji Towarów składanych przez Konsumentów.

§6 Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z naszych Witryn.

2. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Sklepem internetowym.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Sklepu internetowego przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.

4. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Użytkowników.

§7 Pozostałe prawa i obowiązki

1. Szczegóły pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii oraz zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje link do platformy umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: sklep@naswoim.com.pl.

4. Spory i Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

5. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6. Postanowienia przejściowe i końcowe W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności kodeks cywilny, Ustawy o prawach autorskich i świadczenia usług drogą elektroniczną.

7. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
a. zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy,
b. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu internetowego,
c. zmiany funkcjonalności Sklepu internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego nowej funkcjonalności.§8 Reklamacje i gwarancja

1. Reklamacje gwarancyjne trzeba zgłaszać:
- mailowo -  sklep@naswoim.com.pl

Produkty objęte 24 miesięczną gwarancją z reguły nie posiadają dołączonej gwarancji, w takim wypadku dowód zakupu (paragon lub faktura) są traktowane jako gwarancja.

Warunki oraz zasady przedłużonych gwarancji producentów (powyżej 24 miesięcy) są opisane na druku gwarancyjnym dołączonym do produktu.

2. Reklamacje produktu z tytułu rękojmi możesz zgłosić w ciągu 2 lat od daty sprzedaży, w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru konsumpcyjnego. Wszelkie dodatkowe informacje oraz przysługujące prawa znajdują się w kodeksie cywilnym - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami - Kodeks cywilny - Dział II. Rękojmia za wady.

W obu przypadkach wadliwy produkt po uprzednim kontakcie należy dostarczyć osobiście do Sklepu stacjonarnego NaSwoim Sp z o.o. lub wysyłając go na adres wskazany w korespondencji mailowej. Reklamację rozpatrzymy w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

3. Warunki zgłoszenia reklamacji:
W momencie zgłaszania reklamacji należy przedstawić:
- dowód zakupu (paragon lub faktura);
- ważną i wypełnioną kartę gwarancyjną (tylko w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji i o ile karta gwarancyjna była załączona do produktu);
- opis usterki (co i dlaczego reklamujemy, kiedy miało miejsce zdarzenie, okoliczności uzasadniające reklamację)
Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem u kuriera.

4. Przebieg procesu reklamacji:
- rejestracja reklamacji mailowo -  sklep@naswoim.com.pl
- potwierdzenie zgłoszenia reklamacji mailowo;
- naprawa w naszym autoryzowanym serwisie wewnętrznym lub przekazanie urządzenia do właściwego autoryzowanego zakładu serwisowego wraz z podanym opisem usterki w celu wykonania naprawy lub ekspertyzy technicznej;

5. Zakupiony produkt powinien posiadać:
- dowód zakupu
- instrukcję obsługi w języku polskim
- kartę gwarancyjną (o ile produkt jest wyposażony w taką kartę).
Prosimy o zachowanie wyżej wymienionych dokumentów na wypadek reklamacji.

6. Zgłoszenie uszkodzenia podczas dostawy
Podczas odbierania przesyłki prosimy o dokładne sprawdzenie przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków spisz protokół szkody z kurierem, który powinien posiadać odpowiedni protokół.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Można tego dokonać w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki.

§9 Odstąpienie od umowy

Warunki oraz oświadczenie odstąpienia od umowy znajdują się pod linkiem -> odstąpienie od umowy, jest ona integralną częścią regulaminu.

§10 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Warunki oraz treść znajdują się pod linkiem polityka prywatności , i są one integralną częścią regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl